HUURVOORWAARDEN

HUURPERIODE

Bestellingen en afmeldingen dienen altijd telefonisch of per e-mail te gebeuren. Bij niet afmelden loopt de huurperiode verder en zal deze aangerekend worden.

SPECIALE TARIEVEN

TRANSPORTTARIEVEN

❗ Buiten deze zone wordt het transport verrekend aan €60/u of volgens offerte.
❗ Directe levering: supplement +50% van de transportkosten.
❗ Voor kranen vanaf 13T gelden aparte transporttarieven. Contacteer ons voor meer informatie.

ALGEMENE VERKOOPS- EN VERHUURVOORWAARDEN

1. Deze algemene verkoops- en verhuurvoorwaarden gelden voor alle offertes en bestellingen, ook als ze tegenstrijdig zijn met de algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de klant. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van de bestelling.

2. Al onze offertes zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van de directie. Tenzij anders vermeld zijn alle offertes/prijzen en tarieven van De Ryck nv:

3. De Ryck nv behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor betalingsgaranties te eisen hetzij voor de aanvang der werken/verhuring, hetzij tijdens de werken/verhuring indien geen gevolg wordt gegeven aan onze vraag of indien de waarborgen ontoereikend zijn, kunnen wij de reeds uitgevoerde werken/de lopende verhuring onmiddellijk stopzetten en betaling eisen van het bedrag van de reeds uitgevoerde werken/de reeds verschuldigde huurgelden. Bovendien is de klant alleen aansprakelijk voor de gevolgen van de stopzetting.

4. Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Heist-op-den-Berg, tenzij een andersluitend en uitdrukkelijk beding vermeld op de factuur. Ingeval de factuur op de vervaldag niet betaald is, worden alle nog openstaande facturen opeisbaar, en verhoogd met een verwijlintrest van 10% op de saldi, te rekenen vanaf de factuurdata. Tevens zal een conventionele schadevergoeding worden aangerekend ten bedragen van 10% op alle nog openstaande saldi.

5. Iedere klacht moet op straffe van verval aangetekend worden ingediend binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. Elke factuur wordt geacht aangekomen te zijn twee dagen voor inboeking ervan door De Ryck nv.

6. Het niet nakomen van om het even welke van onze verkoopsvoorwaarden, en inzonderheid van de betalingsvoorwaarden, zal onze vennootschap toelaten haar prestaties op te schorten en haar materialen terug te nemen en wel onmiddellijk, zonder aanmaning nog voorafgaand bericht en met voorbehoud van al onze rechten.

7. In geval de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot gerechtelijk akkoord indient, dan wel enig beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd, dan wel komt te overlijden of onder voorlopige bewindvoering wordt gesteld, is De Ryck nv gerechtigd door het enkel plaatsvinden van één der gemelde omstandigheden de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen en het onbetaald gebleven deel van de geleverde toestellen of materialen terug te nemen. Annulering en terugname door omstandigheden als hierboven beschreven, laat het recht van De Ryck nv op vergoeding van verlies, rente en/of schade onverlet.

8. Ingeval er leveringstermijnen zouden afgesproken zijn, zijn deze alleen indicatief. Ze worden verstrekt als aanduiding en kunnen nooit aanleiding geven tot annulatie van de overeenkomst of de bestelling door de klant. Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen wijzen wij elke eis tot schadevergoeding af die uit het niet naleven ervan zou kunnen ontstaan. Wij kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook, rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiend uit onze activiteiten/verhuringen en dit noch voor de schade geleden door de klant, zijn personeel, zijn installaties of door derden, behouden en in date dat onze b.a.-verzekering dekking zou verleen, in de mate dat onze aansprakelijkheid zou gedekt zijn door onze verzekering, zal de franchise dus ten laste blijven van de klant.

9. Elk geval van overmacht, zoals burger- of buitenlandse oorlog, evenals staking, onlusten, transportonderbreking, schaarste van goederen of materialen, defecten aan werktuigen, machines, gebrek aan drijfkracht, atmosferische omstandigheden, ongevallen, incidenten of dergelijke en in het algemeen elke oorzaak die geheel of gedeeltelijk werkloosheid van ons bedrijf, leveranciers of klanten teweegbrengt, zonder zich daarom te beperken tot de hierboven vermelde gevallen, geven ons het rechts onze verplichten op te schorten zonder een einde te stellen aan het contract of het contract geheel of gedeeltelijk te annuleren.

10. Bij verkoop gaat eigendom van verkochte goederen eerst op de koper over, nadat deze aan ons al het door hem uit oorzaak van deze levering verschuldigde, met inbegrip van de eventuele kosten, rente en schadebeding, heeft voldaan. De enige waarborg die wordt verleend is die van de fabrikant waarvoor de koper zich niet kan wenden tot De Ryck nv maar zich tot de constructeur of leverancier van De Ryck nv dient te wenden. Elke garantie vervalt in alle hypothesen indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden dan wel wijzingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

11. Indien voor de uitvoering van bepaalde werken door De Ryck nv een of andere vergunning van de plaatselijke overheid of van gelijk welk ander bestuur vereist is, zal de klant hiervoor zorgen op zijn kosten.

12. Indien de wederpartij, nadat een overeenkomst tot koop of verkoop van een toestel of materiaal tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 1/3 van de orderprijs inclusief 21% BTW als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van De Ryck nv op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

13. De wederpartij verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde onverwijd na beëindiging van de huurperiode aan De Ryck nv terug te bezorgen.

14. De huur van apparatuur of andere materialen wordt door partijen aangegaan voor een overeengekomen periode. Deze periode vangt aan op de dag van aflevering van de apparatuur of materialen door De Ryck nv en eindigt op de overeengekomen einddatum indien de apparatuur of materialen op de einddatum geheel en in goede staat door de wederpartij bij De Ryck nv zijn terugbezorgd. Wanneer de apparatuur of andere materialen op de einddatum niet, niet volledig of niet in goede staat door De Ryck nv zijn terug ontvangen, wordt de einddatum geacht te zijn bereikt op het moment dat de wederpartij alsnog de apparatuur of andere materialen geheel en in geode staat bij De Ryck nv terugbezorgt.

15. Wanneer de apparatuur of andere materialen voor het einde van de overeengekomen huurperiode aan De Ryck nv worden terugbezorgd, blijven de initieel overeengekomen huurpenningen over de hele overeengekomen periode verschuldigd.

16. Gedurende de gehele huurperiode is het volledig risico van de gehuurde apparatuur of materialen voor rekening van de wederpartij, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet verrichte handeling enige schade aan wie of wat ook zou zijn veroorzaakt, derhalve ook in het geval van overmacht zijdens de wederpartij. De wederpartij is verplicht alle schade aan de gehuurde apparatuur of materialen te vergoeden op basis van vervangingswaarde.

17. Gedurende de gehele huurperiode is de wederpartij gehouden de gehuurde apparatuur of andere materialen naar hun aard te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en/of beschadiging.

18. Gedurende de huurperiode is De Ryck nv te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van de gehuurde apparatuur of materialen te controleren. De wederpartij dient op eerste verzoek van De Ryck nv onverwijld toegang tot de gehuurde apparatuur of andere materialen te verlenen.

19. Het is de wederpartij verboden de gehuurde apparatuur of andere materialen door natrekking, vermenging of enige andere wijze de zelfstandigheid te ontnemen of de eigendomsrechten van De Ryck nv terzake van de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen te beperken.

20. Na afloop van de huurperiode is de wederpartij verplicht de gehuurde apparatuur of andere materialen tijdens kantooruren in oorspronkelijke en gereinigde staat compleet terug te bezorgen bij het magazijn van De Ryck nv.

21. Indien de gehuurde apparatuur of andere materialen om welke reden ook niet in geheel gereinigde en/of onbeschadigde toestand aan De Ryck nv worden terugbezorgd, is de wederpartij verplicht alle kosten met betrekking tot de noodzakelijke reiniging en/of herstel van schade aan De Ryck nv te vergoeden. Bij terugbezorging heeft de wederpartij het recht de toestand van de gehuurde apparatuur of andere materialen door een deskundige te doen vaststellen, bij gebreke waarvan het door De Ryck nv op te stellen schaderapport beslissend zal zijn. Met betrekking tot de door De Ryck nv geconstateerde gebreken en de daaruit voortvloeiende reiniging- en/of herstelkosten, rust op De Ryck nv geen andere bewijslast dan overlegging van een gespecifieerde rekening. Behouden tegenbewijs wordt aangenomen dat de gehuurde apparatuur/materialen in perfecte staat werden ter beschikking gesteld door De Ryck nv zodat de schade het verschil zal zijn tussen deze perfecte staat en de staat bij terugbezorging.

22. Gedurende de periode die nodig is voor reiniging en/of herstel van schade aan de gehuurde apparatuur of andere materialen is de wederpartij aan De Ryck nv huurpenningen schuldig overeenkomstig met de verhuurovereenkomst, betrekking hebbend op die apparatuur of andere materialen en is de wederpartij verplicht de huurpenningen overeenkomstig de oorspronkelijke verhuurovereenkomst aan De Ryck nv te betalen.

23. Voor alle betwistingen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen bevoegd.